What I Learn (2) วันที่ 29 มิ.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน เวลาและ ตารางเรียน สิ่งของในห้องเรียน คำศัพท์ ประโยคการถาม-ตอบและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน การแสดงความเป็นเจ้าของ รวมถึงสำนวนภาษาที่ใช้บอกความต้องการสิ่งต่าง ๆ การตอบรับและการปฏิเสธ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับวิชาและเวลาเรียนจากเรื่องที่อ่านและฟังได้

2. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนและไม่ชอบเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนและไม่ชอบเรียนตามโครงสร้าง

2. ตรวจความถูกต้องของการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านและฟัง

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 2 : School Life
ชั่วโมง What I Learn
เรื่อง What I Learn (2) วันที่ 28 มิ.ย. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น