การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าร่วมศาสนพิธีในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 2 (30 พ.ย 2561)(มีสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศาสนาแต่ละศาสนามีศาสนพิธีที่แตกต่างกัน  ดังนั้นถ้านักเรียนนับถือศาสนาใด ควรให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเมื่อเข้าร่วมพิธีทางศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. บอกลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ ได้

๒. บอกข้อปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เมื่อเข้าไปร่วมพิธีศาสนาอื่น

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชาบูรณาการ แกนหลักสังคมศึกษาฯ รหัสวิชา ส14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าร่วมศาสนพิธีในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นที่ตนนับถือ 2 (3 ธ.ค. 2562) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์