การเนา

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาเป็นการเย็บผ้าด้วยมือให้ติดกันชั่วคราว ก่อนการเย็บถาวร หรือการสอย  เช่น การเนาตะเข็บ การเนาชายเสื้อ ชายกระโปรง เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1    บอกกวิธีการเย็บผ้าด้วยวิธีการเนาได้                                                         

2    อธิบายขั้นตอนการเย็บผ้าด้วยวิธีการเนาได้

3    ปฏิบัติการเย็บผ้าด้วยวิธีการเนาได้ถูกต้อง ประณีต สวยงาม

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรม

2 ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน
เรื่อง การเนา (4 มิ.ย. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์