ของใช้ส่วนตัว - การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลรักษาความสะอาดซ่อมแซมและจัดเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อย ทำให้มีเสื้อผ้าไว้ใช้ได้นานๆ โดยไม่ต้องซื้อใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกกวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้

2 อธิบายขั้นตอนการจัดเก็บเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวได้ถูกต้อง

3 ลงมือจัดเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1 สังเกตพฤติกรรม

2 ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน
เรื่อง ของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว (28 พ.ค. 62)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์