มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลบ้านและการทำงานบ้าน ควรมีทักษะในการจัดการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมารยาท เพื่อให้ทำงานได้อย่างสะอาดและงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

2 บอกการใช้ทักษะในการทำงาน

3 อธิบายและเขียนการใช้ทักษะในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรม

2.ตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
ชั่วโมง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง บ้านงามตา
เรื่อง มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น (21 พ.ค 62)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์