สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ความเป็นมรดกโลก ของสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  และสร้างรายได้ ให้กับประเทศ เราควรอนุรักษ์ และดูแลรักษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 บอกชื่อสถานที่สำคัญในชุมชน/แหล่งท่องเที่ยวของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้

2. ประเมินทักษะกระบวนการทำงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการ

1. การประเมินผลงานจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

3. การสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
เรื่อง สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน วันที่ 24 ก.ย.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์