ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมีทั้งความเหมือนและความต่าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 บอกขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้

2. ประเมินทักษะกระบวนการทำงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการ

1. การประเมินผลงานจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

3. การสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม วันที่ 17 ก.ย.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์