ศาสนาและความเชื่อ

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ทิศ เป็นตัวกำหนดที่ตั้งของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในสังคม ตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้

2. ประเมินทักษะกระบวนการทำงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการ

1. การประเมินผลงานจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

3. การสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ศาสนาและความเชื่อ
เรื่อง ศาสนาและความเชื่อ วันที่ 10 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์