เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน จะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของกลุ่ม เช่นสัญลักษณ์ คำขวัญ เพลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 เขียนคำขวัญของอาเซียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้

2. ประเมินทักษะกระบวนการทำงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการ

1. การประเมินผลงานจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

3. การสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (2) วันที่ 27 ส.ค.62 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์