ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี(2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประเพณีวัฒนธรรมของไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีความเหมือนและแตกต่างกันตามบริบทของภูมิภาคนั้น ๆ  สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่  ความเชื่อ วิถีชีวิต ศาสนาลักษณะทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือน  และแตกต่างทางวัฒนธรรม

2.เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างทางวัฒนธรรม

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี
เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี(2) วันที่ 13 ส.ค. 62 (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์