วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 2 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีคุณค่าและความสำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึง ความเชื่อ  วิถีชีวิต ของคนในชุมชน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมไทย

2. บอกความสำคัญ กิจกรรมของประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน

3. บอกแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 2 วันที่ 30 ก.ค.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์