วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน (1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีคุณค่าและความสำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึง ความเชื่อ  วิถีชีวิต ของคนในชุมชน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.รู้และเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมไทย

2.บอกความสำคัญ กิจกรรมของประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน

3.บอกแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 1 วันที่ 23 ก.ค.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์