ชุมชนของเรา 1

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ได้แก่ การศึกษาจากคำบอกเล่าจากคนเก่าแก่ของชุมชน สถานที่สำคัญของชุมชน  เอกสารเกี่ยวกับชุมชน จะทำให้เราทราบพัฒนาการของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต อาชีพ  ประเพณีวัฒนธรรม  บุคคลสำคัญ  ฯลฯ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   บอกวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาพัฒนาการของชุมชนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ชุมชนของเรา
เรื่อง ชุมชนของเรา 1 วันที่ 2 ก.ค 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์