การบอกประวัติส่วนตัว โรงเรียนและชุมชน

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง ครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน สามารถสืบค้นด้วยวิธีการและหลักฐานต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์  บันทึกเหตุการณ์สำคัญ  เอกสารทางราชการ ฯลฯ ซึ่งเราสามารถนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ แผนภูมิภาพ  เส้นเวลาเหตุการณ์สำคัญ แผนภาพความคิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวโรงเรียน และชุมชนได้

2. นำเสนอเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ย้อนรอยอดีต
เรื่อง การบอกประวัติส่วนตัว โรงเรียนและชุมชน วันที่ 18 มิ.ย 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์