การลำดับเหตุการณ์ วันที่ 19 มิ.ย 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การแบ่งช่วงเวลาใน 1 วัน แบ่งเป็นกลางวันและกลางคืน มีคำบอกช่วงเวลา ได้แก่ เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น หัวค่ำ ดึก เราสามารถเรียงลำดับเรื่องราวว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลังโดยใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต การใช้คำบอกช่วงเวลาที่ถูกต้อง จะทำให้เราเรียงลำดับเรื่องราวได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกช่วงเวลาได้

2.เรียงลำดับเหตุการณ์ ชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์เกี่ยวกับ อดีต ปัจจุบัน อนาคตได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การลำดับเหตุการณ์ วันที่ 11 มิ.ย 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์