การเทียบศักราช

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลาเป็น วัน เดือน  ปี สามารถอ่านได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสากล ด้วยระบบสุริยคติ และจันทรคติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวัน เวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2. อ่านปฏิทินไทยและปฏิทินสากลได้

3. เทียบศักราชได้ กิจกรรมการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เรียนรู้วันเวลา
เรื่อง การเทียบศักราช วันที่ 28 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์