การบอกและการอ่าน วัน เดือน ปี

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลาเป็น วัน เดือน ปี สามารถอ่านได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสากล ด้วยระบบสุริยคติ และจันทรคติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- บอกวัน เวลาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

- การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา ที่ปรากฏ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทดสอบก่อนเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส13102) ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เรียนรู้วันเวลา
เรื่อง การบอกและการอ่าน วัน เดือน ปี วันที่ 21 พ.ค 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์