การเขียนรายงานการปฏิบัติ

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

     
     
     
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
หน่วย ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ชั่วโมง ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
เรื่อง การเขียนรายงานการปฏิบัติ
แผนการสอน ครูอัญมณี อุทรักษ์
ครูผู้สอน ครูอัญมณี อุทรักษ์