แทรกข้อความศิลป์ ในสไลด์และตกแต่ง 26 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญกับการนำเสนองาน  ที่ใช้งานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สามารถใส่เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอได้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อความ รูปภาพ รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์สร้างเป็นชิ้นงานอื่นๆ ได้ เช่น ปกรายงาน นามบัตร บัตรอวยพร     

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

             ตัวชี้วัด

    ง 3.1  ป.6/4

    ง 3.1  ป.6/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. แทรกข้อความศิลป์เพื่อตกแต่งในสไลด์ได้เหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
ชั่วโมง เรียนรู้โปรแกรมนำเสนองาน
เรื่อง แทรกข้อความศิลป์ ในสไลด์และตกแต่ง 25 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์