ปรับแต่งสีพื้นสไลด์ 19 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญกับการนำเสนองาน  ที่ใช้งานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สามารถใส่่
เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอได้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อความ รูปภาพ รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ อีกทั้งยังสามารถ
นำมาประยุกต์สร้างเป็นชิ้นงานอื่น ๆ ได้ เช่น ปกรายงาน นามบัตร บัตรอวยพร  
 
  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
     ง 3.1  ป.6/4
จุดประสงค์์การเรียนรู้
ู้     - ปรับแต่สีพื้นสไลด์ได้เหมาะสม 

การวัดผลและประเมินผล

-สังเกตพฤติกรรม
-ปฏิบัติกิจกรรม
 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
ชั่วโมง เรียนรู้โปรแกรมนำเสนองาน
เรื่อง ปรับแต่งสีพื้นสไลด์ 18 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์