แนะนำเครื่องมือริบบอน ep.7

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญกับการนำเสนองาน  ที่ใช้งานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สามารถใส่เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอได้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อความ รูปภาพ รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ อีกทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์สร้างเป็นชิ้นงานอื่นๆ ได้ เช่น ปกรายงาน นามบัตร บัตรอวยพร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

            อธิบายเครื่องมือในการทำงานแต่ละประเภทได้

ตัวชี้วัด

ง 3.1  ป.6/4

การวัดผลและประเมินผล

-สังเกตพฤติกรรม

-ปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
ชั่วโมง เรียนรู้โปรแกรมนำเสนองาน
เรื่อง แนะนำเครื่องมือในริบบอน 28 มิ.ย. 62
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์