การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล (2) ep.5

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นทำได้หลายรูปแบบ เช่น ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลจากแผ่นซีดีรอม ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 3.1  ป.6/1

ง 3.1  ป.6/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

การวัดผลและประเมินผล

-สังเกตพฤติกรรม

-ปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
ชั่วโมง การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล(2) 13 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์