การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล (1) ep.4

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความคิดรวบยอด

     การค้นหาข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นทำได้หลายรูปแบบ เช่น ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลจากแผ่นซีดีรอม ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

               จุดประสงค์การเรียนรู้              

               1.สามารถค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

               2.สามารถค้นหาข้อมูลอุปกรณ์จัดเก็บได้ เช่น แผ่นซีดีรอม , แฟลชไดร์ฟ

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

        2. ใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
ชั่วโมง การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล(1) 6 มิ.ย. 62
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์