การเก็บข้อมูล ep3

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในโลกปัจจุบันที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ หากมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบ

ย่อมจะทำให้เราสามารถนำเอาข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประโยชน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถเลือกการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

2.อธิบายการเลือกรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
ชั่วโมง การจัดเก็บข้อมูล
เรื่อง การเก็บข้อมูล 30 พ.ค. 62
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์