แหล่งข้อมูลใกล้ตัว (2) ep2

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้รู้ประโยชน์ของแหล่งข้อมูลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา  ตลอดจนเหตุการณ์ที่พบเห็นด้วยตนเอง  แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมจะทำให้เกิดการเลือกบริโภคข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการรวบรวมข้อมูลได้

2. บอกวิธีจัดเก็บข้อมูลได้

3. รวบรวมข้อมูลที่สนใจได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

- สังเกตพฤติกรรมการเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
ชั่วโมง แหล่งข้อมูลใกล้ตัว
เรื่อง แหล่งข้อมูลใกล้ตัว(2) 23 พ.ค. 62
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์