สภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ของประเทศเพื่อนบ้าน 3 ก.ย. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       อาณาจักรไทยได้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  ผสมผสานและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน  บางส่วนมาจากอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

​​​​​​ตัวชี้วัด

 

     ส 4.2  ป 6\1   อธิบายสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

   1. อธิบายสภาพเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ้านได้

   2. ยกตัวอย่างการเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การตอบคำถาม
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง สภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ของประเทศเพื่อนบ้าน 16 ก.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์