อิทธิพลอารยธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย 27 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      อิทธิพลอารยธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ส 4.1 ป.6\2   นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอด

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติต่อสังคมไทยได้

     2. ยกตัวอย่างอิทธิพลของต่างชาติต่อสังคมไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. จากการตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง อิทธิพลอารยธรรมต่างชาติต่อสังคมไทย 9 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์