สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 20 ส.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

           อาณาจักรไทยได้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  ผสมผสานและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน  บางส่วนมาจากอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ส 4.1 ป.6\2     นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีต

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านได้
  2. ระบุอาชีพและสถานที่สำคัญของประเทศเพื่อนบ้านได้

 

การวัดผลและประเมินผล

  1.  การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. จากการตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง อาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 2 ก.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์