การตั้งถิ่นฐานของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 6 ส.ค. 61 (มีวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     อาณาจักรไทยได้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  ผสมผสานและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน  บางส่วนมาจากอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ส 4.1 ป.6\2 /นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีต

จุดประสงค์การเรียนรู้

     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรไทย

การวัดผลและประเมินผล

  1. การร่วมกิจกรรม
  2. จากการประเมินใบงาน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง อาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง การตั้งถิ่นฐานของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 26 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์