พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(3) 23 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละยุคสมัย ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัย ซึ่งส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกพัฒนาการของมนุษย์ตามยุคสมัยได้
  2. เห็นความสำคัญของการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ประเมินจากการตรวจยุคสมัยต่าง ๆ
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พัฒนาการของมนุษย์
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(3) 19 ส.ค. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์