พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(2) 16 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

    ส 4.1 ป.6\2  /  นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีต

จุดประสงค์การเรียนรู้

    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

  1. การร่วมกิจกรรม
  2. การเขียนแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พัฒนาการของมนุษย์
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(2) 5 ส.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์