พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(1) ep.8

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และการกำหนดช่วงเวลาทำให้เห็นความเกี่ยวข้อง  ความต่อเนื่องและพัฒนาการของประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ส 4.1 ป.6\2   /  นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีต

จุดประสงค์การเรียนรู้

     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต

การวัดผลและประเมินผล

  1. การร่วมกิจกรรม

        2. การเขียนแผนผังความคิด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง พัฒนาการของมนุษย์
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(1) 22 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์