ท้องถิ่นของเรา ep.7

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การศึกษาประวัติความเป็นมาท้องถิ่นทำให้ผู้เรียนหรือคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ส 4.1 ป.6\2     นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีต

 จุดประสงค์การเรียนรู้

   มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

  1. การอภิปรายตอบคำถาม

       2.การตรวจแผนผังความคิด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ท้องถิ่นของเรา
เรื่อง ท้องถิ่นของเรา 15 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์