ความเป็นมาของท้องถิ่น ep.6

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     วิธีการประวัติศาสตร์สามารถทำให้ทราบเรื่องราวในท้องถิ่นได้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด

       ส 4.1 ป.6\1     อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ

       ส 4.1 ป.6\2     นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องสำคัญในอดีต

วัตถุประสงค์

  1. การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
  2. ลำดับขั้นตอนวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
  3. มีความสนใจศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องราวในท้องถิ่นของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การอภิปรายและตอบคำถาม
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความเป็นมาของท้องถิ่น
เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น 8 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์