แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ep.5

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  โดยการอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้

2. ระบุแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากผลงานนักเรียน
  2. ประเมินจากการทำงาน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ย้อนรอยอดีต
เรื่อง แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 1 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์