หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ep.4

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การสืบค้นประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในอดีต ด้วยวิธีการจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลต่างๆเป็นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
  2. แยกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
  3. บอกความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ประเมินจากการตรวจแผนผังหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ย้อนรอยอดีต
เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 24 มิ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์