วิธีการทางประวัติศาสตร์ ep.3

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จัดลำดับข้อมูล การนำเสนอ โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

  1. อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างง่าย
  2. ระบุขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การเรียงลำดับขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ย้อนรอยอดีต
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 17 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์