ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (2) ep2

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยใช้ช่วงเวลา ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เป็นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้
  2. สามารถบอกช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ประเมินจากการตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เจาะเวลาหาอดีต
เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์(2) 10 มิ.ย. 62
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์