การแบ่งยุคสมัยทางประวัตศาสตร์ (การแบ่งช่วงเวลา) (1) ep1

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยใช้ช่วงเวลา ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เป็นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ระบุเวลาที่เกิดขึ้นในเหตุการร์ประวัติศาสตร์ได้
  2. สามารถเรียงลำดับระยะเวลาก่อนหลังในประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

    1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม

    2. ประเมินจากแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (ประวัติศาสตร์) ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เจาะเวลาหาอดีต
เรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัตศาสตร์ (การแบ่งช่วงเวลา)(1) 27 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์