ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี(1) 9 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเพณีวัฒนธรรมของไทยในแต่ละภูมิภาคจะมีความเหมือนและแตกต่างกันตามบริบทของภูมิภาคนั้น ๆ สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ได้แก่ ความเชื่อ วิถีชีวิต ศาสนา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมือนและแตกต่างทางวัฒนธรรม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้จากการตอบคาถามแสดงความคิดเห็น ผลงานตามใบงาน
2. ประเมินทักษะ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และใบงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
วิธีการ
1. ตรวจผลงาน
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส ส11102) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี
เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณี(1) 26 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน