ชุมชนของเรา(2) 5 ก.ค. 61 (มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่าย ได้แก่ การศึกษาจากคำบอกเล่าจากคนเก่าแก่ของชุมชน สถานที่สำคัญของชุมชน เอกสารเกี่ยวกับชุมชน จะทำให้เราทราบพัฒนาการของชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบันในด้านต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมบุคคลสำคัญ ฯลฯ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกวิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาพัฒนาการของชุมชนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้จากการตอบคำถาม การนำเสนอผลงาน ทดสอบ

2. ประเมินทักษะ จากการสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ และใบงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส ส11102) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ชุมชนของเรา
เรื่อง ชุมชนของเรา(2) 22 ก.ค. 62 (มีใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน