ทบทวนบทเรียน 26 ก.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                -

 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        ตัวชี้วัด

            1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

            2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

        จุดประสงค์การเรียนรู้

              1. เขียนสรุป ประมวลความเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได้

              2. ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ผ่านเกณฑ์

              3. นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

- สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงาน

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง ทบทวนบทเรียน
เรื่อง ทบทวนบทเรียน 25 ก.ย. 2562
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์