คุณค่าของงานประดิษฐ์ และงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค 12 ก.ย. 2561 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      งานประดิษฐ์มีคุณค่าต่อตนเอง ต่อท้องถิ่นและต่อประเทศชาติ เราสามารถแบ่งตามลักษณะของงานได้ ๒ ประเภท คือ งานประดิษฐ์ทั่วไปเป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มีความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือท้องถิ่น เป็นงานประดิษฐ์ที่บุคคลทั่วไป เช่น ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ หมวก ตุ๊กตา เครื่องใช้ต่าง ๆ อีกประเภท คือ งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นงานประดิษฐ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือ งานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผู้ใหญ่ในครอบครัวมาสู่ลูกหลาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        ตัวชี้วัด

          1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

          2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

                    1. อธิบายคุณค่าของงานประดิษฐ์ได้

                    2. บอกประเภทของงานประดิษฐ์ในท้องถิ่น หรือของแต่ละภูมิภาคได้

การวัดผลและประเมินผล

         - สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

         - สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงาน

         - ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง ช่างคิด ช่างทำ
เรื่อง คุณค่าของงานประดิษฐ์ และงานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค 11 ก.ย. 2562 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์