ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์และกระบวนการทำงานประดิษฐ์ 5 ก.ย. 2561 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ใหม่ๆ ตามความต้องการเพื่อประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาซึ่งในการทางาน ต้องมีกระบวนการในการทางานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นการประหยัดและ ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        ตัวชี้วัด

      1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

      2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

                   1. บอกประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ได้

                   2. อธิบายการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

- สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงาน

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง สารพันงานประดิษฐ์ (2)
เรื่อง ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์และกระบวนการทำงานประดิษฐ์ 4 ก.ย. 2562 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์