การประดิษฐ์ของตกแต่ง และประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 22 ส.ค. 2561 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ใหม่ๆ ตามความต้องการเพื่อประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาซึ่งในการทางาน ต้องมีกระบวนการในการทางานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นการประหยัดและ ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

                     ตัวชี้วัด

                      1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

                      2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. สามารถแบ่งประเภทของงานประดิษฐ์ได้

          2. บอกลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ประเภทของตกแต่งได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

2. สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงาน

3. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง สารพันงานประดิษฐ์ (2)
เรื่อง การประดิษฐ์ของตกแต่ง และประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน 21 ส.ค. 2562 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์