กระบวนการในการทำงาน และประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ 15 ส.ค. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ใหม่ๆ ตามความต้องการเพื่อประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาซึ่งในการทางาน ต้องมีกระบวนการในการทางานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นการประหยัดและ ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ตัวชี้วัด

    1. ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

    2. ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายหลักการในการทำงานได้

     2. บอกประโยชน์ ของการทำงานประดิษฐ์ได้

     3. ทบทวนการทำงานของตนเองหลักจากการปฏิบัติงานได้

การวัดผลและประเมินผล

      - สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

      - สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงาน

      - ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง สารพันงานประดิษฐ์ (1)
เรื่อง กระบวนการในการทำงาน และประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ 14 ส.ค. 2562
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์