สารพันงานประดิษฐ์ (1) 1 ส.ค. 2561 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          งานช่างเป็นงานเกี่ยวกับการนำวัสดุ เศษวัสดุหรือสิ่งของต่าง ๆ มาดัดแปลง ซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหล่านั้นได้ยาวนานขึ้น เราต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับงานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือและไม่ให้เครื่องมือเกิดความเสียหาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

   ตัวชี้วัด

       1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

       2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. บอกประเภทของงานประดิษฐ์ได้

      2. เลือกใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อทำงานประดิษฐ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

      - สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

      - สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม

      - ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง สารพันงานประดิษฐ์ (1)
เรื่อง สารพันงานประดิษฐ์ (1) 7 ส.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์