การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือช่าง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง 25 ก.ค. 2561 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

             งานช่างเป็นงานเกี่ยวกับการนาวัสดุ เศษวัสดุหรือสิ่งของต่าง ๆ มาดัดแปลง ซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหล่านั้นได้ยาวนานขึ้น เราต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับงานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือและไม่ให้เครื่องมือเกิดความเสียหาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

         ตัวชี้วัด

                  1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

                  2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  รู้จักใช้ ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือช่างได้

2. อธิบายความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

2. สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม

3. ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง เรียนรู้ร่วมกัน
เรื่อง การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือช่าง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง 31 ก.ค. 2562 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์