ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร ep.9

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การปรุงอาหารเป็นการทำให้อาหารสุกมีกลิ่นชวนรับประทานซึ่งมีวิธีการทำได้หลายวิธีการตกแต่งอาหารให้สวยงามและการจัดโต๊ะอาหารให้ถูกต้องจะช่วยให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารได้                                                           

2. ประกอบอาหารตามขั้นตอนการปรุงได้

3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการรับประทานอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

      1. สังเกต                                                   

      2. ตรวจผลงาน

เครื่องมือ

- แบบประเมินผลงาน                                   

- แบบสังเกตกระบวนการทำงาน

- แบบประเมินคุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
ชั่วโมง อาหารจานโปรด
เรื่อง ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร 10 ก.ค. 2562
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์