วิธีการประกอบอาหาร และเตรียมประกอบอาหาร ep.8

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              วิธีการประกอบอาหารคือการทำอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีต่างๆ เช่น ต้ม นึ่ง ผัด ทอด อบ ตุ๋น ฯลฯ รวมถึงการปรุงอาหารให้มีรสชาติต่างๆ เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด ตามความนิยม

              การเตรียมประกอบอาหารเป็นการนำอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องปรุงรสมาเตรียมพร้อมไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนบอกวิธีการประกอบอาหารด้วยวิธีการต่างๆ ได้

2. นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการประกอบอาหารในเมนูที่สนใจได้

3. นักเรียนนำความรู้เรื่องการประกอบอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

    1. สังเกต                                                   

    2. ตรวจผลงาน

เครื่องมือ

- แบบประเมินผลงาน                                   
- แบบสังเกตกระบวนการทำงาน

- แบบประเมินคุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
ชั่วโมง สารพันงานครัว
เรื่อง วิธีการประกอบอาหาร และเตรียมประกอบอาหาร 3 ก.ค. 2562 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์